Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

 O NAŠÍ ŠKOLE

             Mateřská škola v Havlíčkově ulici má dvě budovy, v obou jsou umístěny třídy, ve větší také školní jídelna resp. kuchyň a v menší výdejna. Ve třídách pracují kvalifikované učitelky. Čtyři z nich jsou vysokoškolsky kvalifikované. Personálně jsou třídy posíleny o další zaměstnance.
Ve třídě, kde jsou začleněny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují asistentky pedagoga, ve třídě s dětmi 2 letými máme pracovní pozici chůvy.

            Dalšími zaměstnanci, bez kterých se chod školky neobejde, jsou kuchařky, uklízečky a školník. Celkem v MŠ pracuje 24 zaměstnanců.

            Našimi prioritami je rozvíjet svobodné dětské osobnosti, podporovat radost dětí z učení, učit je mít zodpovědnost sám za sebe, za své činy a svět. 
Mít úctu k životu, nepodléhat manipulaci, pomáhat na cestě objevování a učení se. K tomu nám slouží  především náš ŠVP a také prvky z programu " Začít spolu",
který se při práci s dětmi velmi dobře osvědčil. Využíváme různých metod a forem práce - prožitkové učení, učení hrou a činností, kooperativní učení, sociální učení,
učení didakticky cílené, učení nápodobou a další.

            Pracujeme podle školního vzdělávacího programu " Krok za krokem,celým rokem"  který jsme koncipovali tak,
aby dětské poznávání rozvíjel na základě vlastního bádání, experimentování a spolupráce.

            Individuálně pracujeme s dětmi, které mají narušené komunikační schopnosti (nesprávnou výslovnost některých hlásek,
případně závažnější poruchy řeči). V každé třídě pracuje logopedická asistentka pod vedením logopedů z odborných klinických a školských pracovišť. Dětem s odlišným mateřským jazykem poskytujeme výuku českého jazyka.

            Školní zahrada je za poslední roky celá zrekonstruovaná. Máme dvě mlhoviště k osvěžení dětí v teplých měsících.
Z dvou dotačních programů Krajského úřadu KHK jsme získali více jak 400 000 Kč na obnovu zahrady v přírodním stylu a výstavbu lanového centra.

            Ve škole také nabízíme nadstandardní aktivity, které praktikujeme v rámci denního chodu.
Těmi jsou: pěvecký sbor Hronováček, hudebně - dramatický soubor Hronováček, podpora předškoláků a dětí s odkladem školní docházky prostřednictvím rozvojového programu FIE. Spolupracujeme se školní psycholožkou, Základní školou Hronov, ZUŠ Hronov, DDM Domino a městskou knihovnou. Každý rok probíhá v MŠ plavecký kurz.

            Informace najdete na našich webových stránkách: www.ms-hronov-havlickova.cz.

Mateřská škola Hronov

  • ms.hronov@tiscali.cz
  • Ředitelka MŠ: 

+420 606 632 717

  • Zástupkyně ředitelky MŠ:

+420 772 721 165

Copyright © 2021, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, Hronov

Webovky pro Vás