Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

O naší škole

      Každé předškolní zařízení je ovlivňováno mnoha pedagogickými filozofiemi a směry. Nejdůležitějším cílem je vychovávat svobodné dětské osobnosti, podporovat radost dětí z učení, učit je mít zodpovědnost sám za sebe, za své činy a svět, mít úctu k životu, nepodléhat manipulaci. Vztah pedagog a dítě je rovnocenný, pedagog není zastrašující autoritou, ale svou vstřícností, trpělivostí a upřímností mu pomáhá na cestě objevování a učení se.

MŠ Hronov

  • Mateřská škola má dvě budovy a rozsáhlý park. V současné době má Mateřská škola dovybavenou školní zahradu z dotačního projektu KÚ Královéhradeckého kraje s prvky v přírodním stylu. V září 2016 došlo ke sloučení a rekonstrukci kuchyně obou budov do jedné.
  • Zřizovatel plánuje přestavbu budovy č. p. 656.
  • Třídy jsou moderně a účelně vybaveny díky podpoře zřizovatele, který umožňuje prostřednictvím finančních prostředků možnost kvalitní práce s dětmi.
  • Ve školním roce 2017 -18 působí jedna třída pro děti s postižením, resp. se sníženým počtem dětí - 16.

Mysli všemi smysly

     Školní vzdělávací program Mysli všemi smysly - vidím, slyším, cítím, chápeme jako otevřený a v budoucnu stále se měnící dokument. Program byl velmi pečlivě vypracován a vychází ze zákonitostí přírody a tradic.

Naše aktivity

     Organizujeme nadstandardní aktivity: pěvecký sbor Hronováček v rámci kterého funguje ještě divadelní soubor, podpora předškoláků a dětí s odkladem školní docházky prostřednictvím rozvojového programu FIE a Maxík, dále Veselé hraní (flétna), Šikulové (výtvarné aktivity). Ve školce pracují 4 logopedické asistentky, které s dětmi pravidelně pracují. Spolupracujeme se Základní školou Hronov, ZUŠ Hronov, DDM Domino Hronov a městskou knihovnou.

Zaměstnanci

     V mateřské škole pracuje 8 plně kvalifikovaných učitelek, 2 asistenti pedagoga. Úvazky nepedagogických pracovníků jsou rozděleny: 2 úvazky kuchařek, 2,5 úvazku uklízečky, ½ úvazku provozáře a ½ úvazku školníka.  Dále ve školce pracují 2 pomocné výchovné pracovnice, jejichž úvazek je hrazen z projektu ÚP Náchod a 1 chůva z projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Podpora pro Mateřskou školu Hronov. Díky zřizovateli působí v MŠ i školní psycholog.  

Náš cíl

    Hlavním cílem pedagogické práce je harmonický rozvoj dítěte, péče o oblast citovou a morální, o stránku tělesnou, která v předškolním věku zaznamenává největší rozvoj. Činnosti koncipujeme tak, aby podporovaly schopnost napodobování, vlastní hledání a touhou po poznání. Rozvoj vůle, cítění a myšlení by měl probíhat ve vzájemném souladu na podkladě spoluprožívání a spoluvytváření života v mateřské škole.

    V Zelené třídě(st.děti) je realizováno vzdělávání metodou kooperativního vyučování, které umožňuje dětem získat poznatky vlastním zkoumáním a tím získat chuť poznávat a učit se.


Rádi přivítáme každého, kdo má o naši mateřskou školu zájem, a to nejen z řad zákonných zástupců a dětí, ale i veřejnosti.  


Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ